Projektledning

Att driva aktiviteter som skiljer sig från den löpande verksamheten i projektform är ett sätt att säkerställa fokus på leveransen i projektet samtidigt som störningen på den löpande verksamheten minimeras.

Projekthantering och projektledning har utvecklats som en egen kompetens med utbildningar, certifieringar etc. Liksom andra yrkeskategorier har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella finns nu motsvarande för projektledare. Färdigheter inom projektledning är helt avgörande för organisationers förmåga att utvecklas, skapa nöjda kunder och uppnå effektivitet och lönsamhet i verksamheten. Att arbeta med certifierade projektledare ökar sannolikheten för goda resultat i projekten.

Viktiga punkter för framgång i projekten är projektbeskrivningen som skall fungera som ett stöd för projektledaren och styrgruppen i det fortsatta arbetet. Målnedbrytning i aktiviteter som är ett underlag för vad som skall göras, vilka som skall göra det samt också följa framstegen i projektet. En ofta glömd grupp i projektarbetet är styrgruppen och det ansvar som vilar på dem för att stödja och råda projektledaren. Styrgruppen är oftast den som tar alla avgörande beslut om att öppna gater och eventuella förändringar och avsteg från projektmålet.

Ytterligare en framgångsfaktor i projektorienterade organisationer är att arbeta utifrån bestämda mallar som beskriver de olika faserna och vad som skall göras i respektive fas.
Tecres Management AB erbjuder:
- Projektledare från start till avslut
- Coach och support till projektledare
- Framtagning av projektmallar
- Utbildning i projektledning

Projektstyrning enligt:
- IS-GDP                                                           
- PROPS
- PUMA

...och ur kaoset talade en röst till mig och sa:
"Le och var glad, ty det kunde vara värre".
Och jag log och var glad, och det blev värre...